Pravidla soutěže Poésie®

Tyto podmínky účasti platí pro soutěž „Poésie®“ organizovanou společností Vitakraft Chovex, s.r.o., Třanovice 287, 739 53, Česká republika (dále jen „Vitakraft“).

1. Obecné podmínky účasti

Účastí v soutěži, zúčastněné osoby přijímají tyto podmínky

Zúčastnit se může každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a má bydliště v České republice. Za účastníky mladší 18 let v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce. Účast v soutěži je možná pouze na vaše jméno a pokud zadáte údaje sami. Účastníci odpovídají za správnost, úplnost a použitelnost údajů, které poskytují. Nesete odpovědnost za nesprávné nebo neúplné informace.

Na účast v soutěži není právní nárok.

2. Vyloučení z účasti

Účast prostřednictvím elektronických registračních systémů nebude brána v úvahu. Z účasti jsou vyloučeni komerční poskytovatelé hazardních her, hazardní kluby a agentury.

Vitakraft může vyloučit osoby, které poruší tyto podmínky účasti, používají neoprávněné pomůcky nebo se pokusí získat výhodu technickou manipulací.

3. Předpoklady účasti

K účasti v soutěži je nutný nákup produktů z řady Poésie® od společnosti Vitakraft. Ostatní produkty Vitakraft nemají nárok na účast v soutěži.

Abyste se mohli soutěže zúčastnit, je třeba na stránku soutěže www.vitakraft.cz/poesie/akce nahrát doklad o nákupu (např. účtenku nebo fakturu) s uvedením jména a e-mailové adresy. Na dokladu o nákupu musí být uvedeno datum v období od 31. března 2022 do 31. května 2022. Na nahraném dokladu o prodeji musí být jasně viditelné následující informace:

alespoň 3 jednotlivé produkty 85g nebo jeden Multipack z řady Poésie®

 • číslo dokladu
 • datum nákupu nebo přijetí
 • celková částka z dokladu o nákupu

Pokud doklad o nákupu obsahuje další informace, například čísla zákazníků, bankovní údaje atd., mohou být začerněny.

Účast je možná pouze prostřednictvím stránky soutěže www.vitakraft.cz/poesie/akce. Účast e-mailem a poštou je vyloučena a nebude brána v úvahu. Fotografie obalů produktů nepředstavují právo účasti, a proto je nelze vzít v úvahu.

Je možná vícenásobná účast za den s platnou e-mailovou adresou, přičemž na jednu účtenku je možná pouze jedna účast. Více než 3 produkty Poésie® na jednom dokladu vás proto neopravňují k účasti více než jednou.

Uschovejte si originál nahraného dokladu o nákupu do uzávěrky účasti, abychom mohli v případě pochybností zkontrolovat vaši způsobilost.

4. Trvání soutěže a slosování

Soutěž proběhne mezi 31.3.2022 a 31.5.2022. Pro určení vítězů je uzávěrka přihlášek vždy ve čtvrtek 23:59. Následující účast v aktuálním období kampaně platí od pátku do čtvrtku. Poslední slosování 1.6. 2022 zahrnuje celkem 12 dnů.

Data slosování:

 • 15.4.2022
 • 22.4.2022
 • 29.4.2022
 • 6.5.2022
 • 13.5.2022
 • 20.5.2022
 • 27.5.2022
 • 1.6.2022

5. Výherce

Vítěz bude uveřejněn na stránkách soutěže a kontaktován emailem. Pokud vítěze nelze zastihnout a neodpoví do 14 dnů od kontaktu, cena propadne a bude stanoven nový vítěz. Na nedoručitelná oznámení o výhře nebudou učiněny žádné dotazy.

Cena obsahuje 100 x Poésie 85g - dle skladových zásob + stolní lampička.

Ceny budou zaslány do čtyř týdnů od obdržení dodacích adres. Vítězům nebudou účtovány žádné náklady na dopravu. Společnost Vitakraft a agentura pověřená zpracováním soutěže nepřebírají žádnou odpovědnost za ceny, které budou ztraceny nebo poškozeny přepravní službou.

Výplata výhry v naturáliích, jeho výměna nebo převod na jiné osoby není možný. Komerční prodej výhry je zakázán.

6. Vyloučení právních kroků

Vyhodnocení vítězů je konečné a neměnné.

7. Možnost ukončení

Vitakraft si vyhrazuje právo soutěž změnit, pozastavit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným a / nebo neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. Pokud nastane takováto situace, nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Pokud je přerušení nebo ukončení založeno na chování účastníků, je společnost Vitakraft oprávněna požadovat od nich náhradu vzniklé škody.

8. Ostatní

Společnost Vitakraft nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu dat v důsledku přenosu dat nebo jiných technických vad. To platí zejména pro případ nedostupnosti webových stránek Vitakraft.

Společnost Vitakraft neodpovídá za chyby nebo tiskové chyby ani za škody, které mohou vzniknout v souvislosti s poskytováním a používáním cen.

Vitakraft nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

 

Soutěž organizuje Vitakraft z vlastní iniciativy.

Pravidla soutěže Poésie® jsou platné ode dne 31.3.2022.